Volg ons
Als je écht van kwaliteit houdt

Spaar automatisch korting

Gratis thuisbezorgd vanaf €40,-

Voor 16:00 besteld = morgen in huis

Bezorging op DI / DO / VR / ZA

Algemene voorwaarden

Vennootschap Onder Firma Ambachtbezorgd (hierna: Ambachtbezorgd V.O.F.) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82624224 en is gevestigd aan Jeroen Boschlaan 177, 5642 AR te Eindhoven.

DEEL I - LEVERING PRODUCTEN DOOR Ambachtbezorgd V.O.F.

Artikel 1 - Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: het aanbod van een Verkoper aan een Koper.
3. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website Ambachtbezorgd.nl aan Koper en het faciliteren van de totstandkoming van een koopovereenkomst op afstand tussen Koper en Verkoper.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Koper: het Bedrijf of de Consument die gebruik maakt van de Website en/of een koopovereenkomst aan gaat met Verkoper.
7. Overeenkomst: de Overeenkomst (op afstand) die tot stand komt tussen Verkoper en Koper vanwege de aanschaf van een Product bij de Verkoper via de Website door Koper.
8. Producten: De Producten die door Verkoper worden aangeboden zijn diverse streekproducten, hieronder wordt verstaan: (houdbare) voedingsmiddelen en non-food artikelen.
9. Ambachtbezorgd V.O.F.: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan Koper.
10. Verkoper: het Bedrijf dat Producten aan Kopers verkoopt via de Website van Ambachtbezorgd V.O.F..
11. Website: de Website van Ambachtbezorgd V.O.F. waarmee Koper Producten

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door elke Koper. 
2. Afwijking van deze gebruiksvoorwaarden is niet mogelijk.
3. Ambachtbezorgd V.O.F. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Ambachtbezorgd V.O.F.. Ambachtbezorgd V.O.F. zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Ambachtbezorgd V.O.F..
4. De Website van Ambachtbezorgd V.O.F. is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten.
5. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze gebruiksvoorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ambachtbezorgd V.O.F. aan Koper aangeven op welke wijze Koper de gebruiksvoorwaarden alsmede de algemene voorwaarden van Verkoper kan inzien, welke in elk geval op de website van Ambachtbezorgd V.O.F. zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
6. Ambachtbezorgd V.O.F. is niet verantwoordelijk voor het productaanbod dat door Verkoper wordt aangeboden. Naast deze voorwaarden, zijn de algemene en/of leveringsvoorwaarden van de Verkoper die het product aanbiedt van toepassing indien Koper een product via de Website besteld. Koper dient deze algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van Verkoper te lezen en akkoord te gaan alvorens de bestelling bij de Verkoper geplaatst wordt. Ambachtbezorgd V.O.F. is geen contractspartij bij de Overeenkomst die tot stand kan komen tussen Koper en Verkoper. 
7. Door het aanschaffen van Producten gaat Koper direct een Overeenkomst aan met de Verkoper voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Koper gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Verkoper is Koper gebonden aan de aanschaf van Producten.
8. Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
9. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze gebruiksvoorwaarden.
10. Indien in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Aanbod Verkoper

1. Het Aanbod van de Verkoper(s) wordt door Ambachtbezorgd V.O.F. gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Verkoper aangeleverde informatie. Ambachtbezorgd V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Verkoper op de Website.
2. Koper is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door het Product van Verkoper aan te schaffen.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Verkoper, noch Ambachtbezorgd V.O.F. binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Ambachtbezorgd V.O.F. kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. 
4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Verkoper zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ambachtbezorgd V.O.F. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen Producten tegen een deel van de opgegeven prijs. 
6. De prijs die in het Aanbod getoond wordt, is altijd een indicatie.

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper de Overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop ‘Bestelling plaatsen’ tijdens het plaatsingsproces van een Product van Verkoper via de Website van Ambachtbezorgd V.O.F..
2. Ambachtbezorgd V.O.F. zal de Overeenkomst met Koper en de Verkoper elektronisch aan Koper bevestigen op het door de Koper doorgegeven e-mailadres. 
3. De Overeenkomst kan alleen door de Verkoper uitgevoerd worden indien Koper zijn/haar contact- en NAW-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het kopen van het Product. Koper is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Ambachtbezorgd V.O.F. of de Verkoper te melden.
4. Verkoper is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
5. Bij vragen van Koper over het aangeboden Product door Verkoper, dient Koper zich te wenden tot de betreffende Verkoper.
5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper. 
6. Producten die wegens een beperkte houdbaarheid niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
7. Koper heeft een zelfstandige verplichting om zich te informeren over de wijze waarop hij gebruik dient te maken van de herroeping.
8. Koper kan bij de totstandkoming van de Overeenkomst met Verkoper enige allergieën doorgeven via de Website van Ambachtbezorgd V.O.F. en/of via een andere (digitale) schriftelijke wijze aan Ambachtbezorgd V.O.F. en/of Verkoper. Het doorgeven van allergieën blijft altijd de verantwoordelijkheid van Koper. 

Artikel 5 - Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ambachtbezorgd V.O.F. of er door andere omstandigheden buiten de macht van Ambachtbezorgd V.O.F. enige vertraging ontstaat, heeft Ambachtbezorgd V.O.F. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Ambachtbezorgd V.O.F. schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper zijnde een Bedrijf is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ambachtbezorgd V.O.F. gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Ambachtbezorgd V.O.F. of een externe vervoerder is Ambachtbezorgd V.O.F., tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5. Indien Ambachtbezorgd V.O.F. gegevens behoeft van Koper in het kader van de levering van de Producten, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Ambachtbezorgd V.O.F. ter beschikking heeft gesteld. 
6. Indien Ambachtbezorgd V.O.F. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
7. Ambachtbezorgd V.O.F. is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ambachtbezorgd V.O.F. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ambachtbezorgd V.O.F. behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 6 - Verpakking en transport

1. Ambachtbezorgd V.O.F. verbindt zich jegens Koper om de te leveren Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van Producten zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Ambachtbezorgd V.O.F. levert de Producten (zijnde voedingsmiddelen) overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne (HACCP).

Artikel 7 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. 
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Tenzij anders aangegeven, heeft Koper hiertoe een termijn van 24 uur na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte Producten. Als Koper gebrekkige Producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper op de wijze zoals door Verkoper aangegeven. 
5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Verkoper, conform de retour instructies van Verkoper. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
6. Verkoper is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 
8. Indien Koper haar reclamatierecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Ambachtbezorgd V.O.F. of Verkoper te wijten is, zal Ambachtbezorgd V.O.F. of Verkoper na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Ambachtbezorgd V.O.F..

Artikel 8 - Betaling en incassobeleid

1. Koper kan door middel van het online betalingssysteem op Ambachtbezorgd V.O.F. de betaling verrichten (aan Verkoper), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ambachtbezorgd V.O.F. is door Verkoper geautoriseerd om de (online) betaling van Koper in ontvangst te nemen, tenzij het aanbod een andere betalingsmogelijkheid weergeeft. Ingeval er betaling heeft plaatsgevonden via de Website, zal Ambachtbezorgd V.O.F. de overeenkomst tussen Koper en Verkoper schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen aan Koper. Koper zal tevens een factuur ontvangen van haar bestelling.

2. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
3. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Verkoper zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
4. Indien Ambachtbezorgd V.O.F. en/of Verkoper meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

5. Indien de Koper kiest voor ‘Contant betalen’ en niet in de gelegenheid is om de betaling bij levering te verrichten, mag Ambachtbezorgd V.O.F. een digitale betaling eisen van de Koper.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Ambachtbezorgd V.O.F. geleverde Producten, blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

Artikel 10 - Garantie

Verkoper staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 11 - Gebruik van de Website

1. Het is Koper verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambachtbezorgd V.O.F.. 
2. Het is Koper uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ambachtbezorgd V.O.F., alsmede op de goede naam van Ambachtbezorgd V.O.F.. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Ambachtbezorgd V.O.F. en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Koper. 
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ambachtbezorgd V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website tijdig aan Ambachtbezorgd V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ambachtbezorgd V.O.F. zijn verstrekt, heeft Ambachtbezorgd V.O.F. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Ambachtbezorgd V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ambachtbezorgd V.O.F. is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorAmbachtbezorgd V.O.F. bekend was.
5. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Koper vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Koper Ambachtbezorgd V.O.F. onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Koper dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
6. Ambachtbezorgd V.O.F. is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Koper zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
7. Koper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Ambachtbezorgd V.O.F., alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
8. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Koper is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Koper dient zich te onthouden van:
1.    Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Ambachtbezorgd V.O.F., in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
2.    Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Koper weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Ambachtbezorgd V.O.F. of derden hindert of schade toebrengt.
9. Ambachtbezorgd V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 12 - Beschikbaarheid Website

1. Ambachtbezorgd V.O.F. staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Ambachtbezorgd V.O.F. spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Ambachtbezorgd V.O.F. is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Ambachtbezorgd V.O.F. is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen. 
2. Ambachtbezorgd V.O.F. biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Ambachtbezorgd V.O.F. is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Kopers en Verkopers en de uitvoering daarvan. 
3. Ambachtbezorgd V.O.F. heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de Overeenkomst ten aanzien van de aangeboden Producten door Verkopers. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. Ambachtbezorgd V.O.F. is nimmer aansprakelijk indien de Producten van de Verkoper niet voldoen aan de verwachtingen van een Koper.

Artikel 13 - Beperking van Aansprakelijkheid

1. Ambachtbezorgd V.O.F. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Ambachtbezorgd V.O.F., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van Producten, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Ambachtbezorgd V.O.F. en/of Verkoper en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ambachtbezorgd V.O.F. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Ambachtbezorgd V.O.F. alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Koper op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F., (ii) afname van de Producten van Verkopers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F. en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.
3. Ambachtbezorgd V.O.F. sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Indien en voor zover Ambachtbezorgd V.O.F. aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
5. Ambachtbezorgd V.O.F. en/of Verkoper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvolledig doorgeven van allergieën door Koper.
6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ambachtbezorgd V.O.F. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ambachtbezorgd V.O.F. binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ambachtbezorgd V.O.F.. 

Artikel 14 - Vrijwaring

Koper vrijwaart Ambachtbezorgd V.O.F. voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de Producten van de Verkoper, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F., (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde Producten door de Verkoper en (iv) het sluiten van een Overeenkomst met de Verkoper op grond van een Aanbod.

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Ambachtbezorgd V.O.F. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Ambachtbezorgd V.O.F. de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Ambachtbezorgd V.O.F. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de Producten het magazijn van Verkoper verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17 - Klachten

1. Indien een Koper niet tevreden is over de Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F., is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ambachtbezorgd.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ambachtbezorgd V.O.F. de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Ambachtbezorgd V.O.F. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Ambachtbezorgd V.O.F. vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Koper zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Koper het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Koper de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Koper zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Koper niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de Overeenkomst beëindigd gaat Koper akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Koper vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Koper geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Ambachtbezorgd V.O.F. en Koper is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van het gebruik van de Website door Koper worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 
3. Ambachtbezorgd V.O.F. heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

DEEL II - LEVERING PRODUCTEN DOOR EXTERNE VERKOPER

Artikel 20 - Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die Producten aan Kopers aanbiedt via de Website.
3. Aanbod: het aanbod van een Verkoper aan een Koper.
4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website www.ambachtbezorgd.nl aan Kopers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper.
5. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website.
6. Ambachtbezorgd V.O.F.: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Koper en een Verkoper.
7. Website: de Website van Ambachtbezorgd V.O.F. waarmee Koper gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Verkoper(s).

Artikel 21 - Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Ambachtbezorgd V.O.F. en Koper en op het gebruik van de Website door elke Koper. 
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
3. Ambachtbezorgd V.O.F. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F.. Ambachtbezorgd V.O.F. zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Ambachtbezorgd V.O.F..
4. De Website van Ambachtbezorgd V.O.F. is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten 
5. Koper dient een account aan te maken alvorens Koper een dienst kan afnemen bij een Verkoper.
6. Door het boeken van een dienst gaat Koper direct een overeenkomst aan met de Verkoper voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Koper gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Verkoper is Koper gebonden aan de dienst, en heeft Koper geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
7. Als aanbieder van de Website, is Ambachtbezorgd V.O.F. geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Koper en Verkoper. 

Artikel 22 - Aanbod

1. Het Aanbod van de Verkoper(s) wordt door Ambachtbezorgd V.O.F. gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Verkoper aangeleverde informatie. Ambachtbezorgd V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Verkoper op de Website.
2. Koper is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de dienst van Verkoper te boeken en/of te betalen. 
3. De prijs die in het Aanbod getoond wordt, is altijd een indicatie.

Artikel 23 - Gebruik van de Website

1. Het is Koper verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambachtbezorgd V.O.F.. 
2. Het is Koper uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ambachtbezorgd V.O.F., alsmede op de goede naam van Ambachtbezorgd V.O.F.. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Ambachtbezorgd V.O.F. en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Koper. 
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ambachtbezorgd V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
4. Ambachtbezorgd V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ambachtbezorgd V.O.F. is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorAmbachtbezorgd V.O.F. bekend was.
5. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Koper vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Koper Ambachtbezorgd V.O.F. onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Koper dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
6. Ambachtbezorgd V.O.F. is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Koper zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
7. Koper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Ambachtbezorgd V.O.F., alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
8. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Koper is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Koper dient zich te onthouden van:
1.    Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Ambachtbezorgd V.O.F., in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
2.    Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Koper weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Ambachtbezorgd V.O.F. of derden hindert of schade toebrengt.
9. Ambachtbezorgd V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 24 - Notice and Takedown

1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Ambachtbezorgd V.O.F. gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Koper verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  Ambachtbezorgd V.O.F. komt het recht toe Koper de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Koper.
3. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 
4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Ambachtbezorgd V.O.F. of derden en/of onrechtmatig handelen door Koper, is Ambachtbezorgd V.O.F. tevens gerechtigd om het account van Koper te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Koper. Ambachtbezorgd V.O.F. zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Ambachtbezorgd V.O.F. aansprakelijk voor de geleden schade van Koper, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Koper.
5. Elke Koper kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Ambachtbezorgd V.O.F. over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Kopers. Een melding kan gedaan worden via info@ambachtbezorgd.nl of telefonisch via 06-28988139.
6. Indien Ambachtbezorgd V.O.F. constateert dat Koper misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal Ambachtbezorgd V.O.F. het account van Koper verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 25 - Beschikbaarheid Website

1. Ambachtbezorgd V.O.F. staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Ambachtbezorgd V.O.F. spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Ambachtbezorgd V.O.F. is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Ambachtbezorgd V.O.F. is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen. 
2. Ambachtbezorgd V.O.F. biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Ambachtbezorgd V.O.F. is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Kopers en Verkopers en de uitvoering daarvan. 
3. Ambachtbezorgd V.O.F. heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden Verkopers-diensten door Verkopers. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Ambachtbezorgd V.O.F. is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Verkoper niet voldoet aan de verwachtingen van een Koper.

Artikel 26 - Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper de overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het plaatsingsproces van een dienst van Verkoper via de Website van Ambachtbezorgd V.O.F..
2. Ambachtbezorgd V.O.F. zal de overeenkomst met de Verkoper elektronisch aan Koper bevestigen op het door de Koper doorgegeven e-mailadres. 
3. De overeenkomst kan alleen door de Verkoper uitgevoerd worden indien Koper zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de Dienst. Koper is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Ambachtbezorgd V.O.F. of de Verkoper te melden.
4. Koper kan bij de totstandkoming van de Overeenkomst met Verkoper enige allergieën doorgeven via de Website van Ambachtbezorgd V.O.F. en/of via een andere (digitale) schriftelijke wijze aan Ambachtbezorgd V.O.F. en/of Verkoper. Het doorgeven van allergieën blijft altijd de verantwoordelijkheid van Koper. 

Artikel 27 - Annulering van de overeenkomst

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan een Koper de overeenkomst met een Verkoper tot 24 uur voor de betreffende dienst kosteloos annuleren.
2. De Verkoper heeft het recht om de dienst te annuleren indien Koper zijn of haar gegevens niet volledig en/of juist heeft ingevuld.
3. Ambachtbezorgd V.O.F. heeft het recht om namens de Verkoper een dienst te weigeren c.q. overeenkomst te annuleren indien Ambachtbezorgd V.O.F. het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door het account van Koper/authenticiteit van de dienst. In geval van misbruik zal Ambachtbezorgd V.O.F. tevens aangifte doen bij de politie.
4. Reeds betaalde gelden zullen door Ambachtbezorgd V.O.F. zo spoedig mogelijk terugbetaald worden op dezelfde rekening als de rekening waarmee Koper de dienst heeft betaald.

Artikel 28 - Betaling

1. Op het moment dat de dienst definitief is gemaakt door Koper, is Koper verplicht om de Verkoper te betalen voor de dienst. Koper kan de dienst via de Website betalen of, indien uitdrukkelijk overeengekomen, op de locatie van de Verkoper. 
2. Terugboekingen zijn in beginsel niet mogelijk. Slechts indien Koper een dienst heeft gepland, en de dienst door de Verkoper wordt afgezegd, is terugboeking mogelijk. Terugbetaling vindt enkel plaats op dezelfde rekening, als de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
3. Ambachtbezorgd V.O.F. is namens de Verkoper geautoriseerd om namens de Verkoper de (online) betaling van Koper in ontvangst te nemen.

Artikel 29 - Beperking van Aansprakelijkheid

1. Ambachtbezorgd V.O.F. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Ambachtbezorgd V.O.F., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Ambachtbezorgd V.O.F. en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ambachtbezorgd V.O.F. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Ambachtbezorgd V.O.F. alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Koper op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F., (ii) afname van de diensten van Verkopers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F. en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website
3. Ambachtbezorgd V.O.F. sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Indien en voor zover Ambachtbezorgd V.O.F. aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
5. Ambachtbezorgd V.O.F. en/of Verkoper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvolledig doorgeven van allergieën door Koper.
6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ambachtbezorgd V.O.F. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ambachtbezorgd V.O.F. binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ambachtbezorgd V.O.F.. 

Artikel 30 - Vrijwaring

Koper vrijwaart Ambachtbezorgd V.O.F. voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Verkoper, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F., (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Verkoper en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Verkoper op grond van een Aanbod.

Artikel 31 - Klachten

1. Indien een Koper niet tevreden is over de Diensten van Ambachtbezorgd V.O.F., is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ambachtbezorgd.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ambachtbezorgd V.O.F. de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Ambachtbezorgd V.O.F. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 32 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

1. Op de rechtsverhouding tussen Ambachtbezorgd V.O.F. en Koper, en Ambachtbezorgd V.O.F. en Koper is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ambachtbezorgd V.O.F. en Koper, of door het gebruik van de Website door Koper worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Mierlo, 31 oktober 2021